Voorschoolse educatie

Peuteropvang met voorschoolse educatie (VE)

De VE-peutergroepen van Kind & Co Ludens hebben een belangrijke rol bij het volgen, signaleren en ondersteunen van de ontwikkeling bij het jonge kind met een VE-indicatie, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, de sensomotorische- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij is het spelenderwijs leren. Een peuter met een VE-indicatie komt 16 uur per week op de groep. Hoe die 16 uur over de week verdeeld worden, staat beschreven in het Pedagogisch Werkplan van de locatie. Een VE-groep volgt de schoolvakanties van de basisschool en is daarmee 40 weken per jaar geopend. Dit betekent dat kinderen tussen hun 2,5 tot 4 jaar in totaal 960 uur VE aangeboden krijgen. Op onze peutergroepen komen ook peuters zonder VE-indicatie. Zij komen in het algemeen minder uren per week, maar maken wel onderdeel uit van de groep en doen mee met een aantal activiteiten. Voor wat betreft deze peuters (en hun ouders) werken we volgens onze algemeen pedagogische visie en niet volgens onderstaande VE-visie.

Programma’s voor voorschoolse educatie

Elke VE-groep van Kind & Co Ludens werkt met een VE-programma zoals: Uk & Puk, Piramide, Startblokken, Peuterplein of Kaleidoscoop. Hierdoor wordt op een gestructureerde manier de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd. Welk programma er wordt gebruikt en hoe dit programma wordt uitgevoerd, staat per locatie beschreven in het Pedagogisch Werkplan. Pedagogisch medewerkers hebben hiervoor aanvullende scholing gevolgd. Deze programma’s worden als bron gebruikt om binnen de themaplannen te kunnen anticiperen op wat kinderen vragen en nodig hebben. Het volgen en ondersteunen van de ontwikkeling Ieder kind wordt gevolgd in zijn ontwikkeling door observaties en registraties in het Kindvolgsysteem Uk & Puk, OVP of KIJK!.

Wij stimuleren activiteiten waardoor kinderen worden gestimuleerd in: taalactiviteiten, ontdekken en onderzoeken, fantasie- en rollenspel, tellen en meten, bewegen en dansen, zingen en muziek, creativiteit. Kind & Co Ludens heeft respect voor de moedertaal van de kinderen. Deze taal vormt de culturele basis waarin het kind thuis wordt opgevoed. Veel kinderen spreken de moedertaal, maar hebben een achterstand in de Nederlandse taal. Meertaligheid van kinderen komt steeds vaker voor. De VE-groep vormt de talige brug tussen thuis en toekomstig onderwijs voor de kinderen.

Samen met ouders

Ontwikkelings-stimulerende activiteiten thuis en op de groep Ouders, onderwijs en opvang zijn partners in de opvoeding van een kind. Allen hebben hun een eigen rol bij het ondersteunen en begeleiden van het kind, maar ook een gedeelde, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden bij de ontwikkelingsstimulering. Daarom motiveren we ouders om met hun kinderen activiteiten te doen die de ontwikkeling bevorderen.

Op de VE-groepen in Utrecht zijn spelinlopen waar ouders met hun kinderen kunnen spelen. Pedagogisch medewerkers laten voorbeeldgedrag zien, laten zien hoe je speelt met peuters en praten met ouders over het doen van activiteiten thuis. Pedagogisch medewerkers geven ook tips aan ouders wat ze thuis kunnen doen met hun kind.

Doorgaande lijn met basisscholen

De VE-groepen werken nauw samen met een of meer basisscholen in het werkgebied. We vinden het belangrijk dat de overgang naar groep 1 soepel verloopt. Sommige groepen zijn gehuisvest in een basisschool. Met deze basisschool stemmen we methodieken, (dag)programma’s, thema’s en activiteiten af. Andere groepen zijn als centrumlocaties gehuisvest in een buurthuis of hebben een zelfstandige locatie. Deze groepen hebben wel waar mogelijk warme contacten en afspraken met de basisscholen in de omgeving.

Comments are closed.