Privacyverklaring


Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en hoe we daar mee omgaan.

Ons privacybeleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle diensten van Kind&co ludens. Door gebruik te maken van deze diensten ga je een overeenkomst met ons aan, waarmee je aangeeft kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en geef je aan daarmee in te stemmen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden zich aan de geheimhoudingsplicht.

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?

Kind&co ludens respecteert de privacy van ouders (voogden/verzorgers), kinderen en medewerkers en verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn om kinderopvang te kunnen bieden. Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens worden opgeslagen op door ons beveiligde servers of die van een derde partij, waarmee wij een verwerkersovereenkomst zijn aangegaan.

Dienstverlening en bedrijfsvoering 

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze relatie met je vast te leggen, met je te communiceren, de opvang te kunnen verzorgen en om de ontwikkeling van jouw kind te volgen. Ook zijn er gegevens nodig voor facturatie en incasso en voor de Belastingdienst ter vaststelling van de Kinderopvangtoeslag.

Communicatie 

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te beantwoorden, aan je verzoeken te voldoen of om te handelen als een situatie daar om vraagt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Gegevensuitwisseling met derden

Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij daar een wettelijke grond voor is, er een dringende of gewichtige reden voor is, of als je ons daar toestemming voor geeft. Zo verstrekken wij, in het kader van de Kinderopvangtoeslag, gegevens aan de Belastingdienst en, voor inspectiedoeleinden, aan de GGD. Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de gemeente, de school of een zorgverlener.

Inzagerecht en wijziging van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het recht om gegevens te kunnen inzien of te kunnen wijzigen. Op jouw verzoek bij info@kindencoludens.nl zullen wij je informeren over de persoonsgegevens waarover wij beschikken, de herkomst ervan en waarom wij deze gegevens verwerken. Wij zullen ook vermelden aan welke derde partij jouw gegevens zijn verstrekt.

Als blijkt dat jouw gegevens niet juist of volledig zijn, zullen wij dat op jouw verzoek wijzigen. Als je van mening bent dat wij beschikken over gegevens die wij niet nodig hebben, dan zullen wij die verwijderen, tenzij deze gegevens nodig zijn voor onze dienstverlening of vanwege een wettelijke grondslag.

Kind&co ludens zal binnen de wettelijke termijn van 4 weken reageren op je verzoek tot inzage of verwijdering van gegevens.

Bewaartermijnen

Kind&co ludens bewaart gegevens niet langer dan nodig is en hanteert bewaartermijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor fiscale gegevens wordt de wettelijke termijn van 7 jaar gehanteerd. Voor overige gegevens geldt een maximale termijn van 2 jaar na beëindiging van een overeenkomst.

Vragen en feedback

We toetsen onze manier van werken regelmatig aan deze Privacyverklaring. Mocht je daar vragen over hebben of suggesties willen doen, neem dan contact met ons op. Kind&co ludens, Papiermolen 14-24, 3994 DK Houten, tel. 030 695 84 69, of bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@kindencoludens.nl.

Mocht je van mening zijn dat wij, ondanks alle getroffen maatregelen, niet zorgvuldig zijn omgegaan met je persoonsgegevens, dan kun je daarover een klacht indienen bij de Klachtenbehandelaar van Kind&co ludens, via (030) 695 84 69 of e-mail: klacht@kindencoludens.nl.